• სარეკლამო პერიოდი: 23.06.2020 - 31.03.2023
  • აქციები: 50%-მდე