Olymp Trade Göçürip al - Olymp Trade Turkmenistan - Olymp Trade Türkmenistan

Noutbuk / kompýuter üçin Olymp Trade programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
Söwda programmamyzyň iň soňky wersiýasyny birkemsiz, ünsüni çekmezden söwda tejribesi üçin synap görüň.


Windows-da “Olimp söwda” programmasyny nädip göçürip almaly

Windows üçin söwda platformasynyň Iş stoly programmasy, onuň web wersiýasy bilen doly meňzeýär. Netijede, söwda we serişdeleri geçirmekde hiç hili kynçylyk bolmaz.

Ulgam talaplary

 • Operasiýa ulgamy:
  • Windows 7, 8, 8.1, 10
 • RAM:
  • 2 GB
 • Wideo karta:
  • DirectX 9 (Windows)
 • Gaty disk ýeri:
  • 130 Mb

Resmi Olimp Söwda programmasyny noutbuk / kompýuteriňize göçürip alyň .

Windows üçin “Olimp söwda” programmasyny alyň

“Olimp Söwda” gurnaýjyňyz birnäçe sekundyň içinde awtomatiki göçürip alyp başlar. Bu bolmasa, göçürip almagy täzeden başlaň

Üstünlikli göçürip alanyňyzdan soň, noutbuk / kompýuteriňize gurmak üçin şu ädimleri ýerine ýetiriň:

1. "Olymp_Trade_Community_Version_win64_latest.exe" faýly kompýuteriňizde saklaň.
Noutbuk / kompýuter üçin Olymp Trade programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
2. Göçürilen faýly açyň, faýla iki gezek basyň, awtomatiki işleýär.
Noutbuk / kompýuter üçin Olymp Trade programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
3. Müşderä giriň we söwda edip başlaň. E-poçtaňyzy ýa-da parolyňyzy ýatda saklap bilmeýän bolsaňyz, paroly dikeltmek opsiýasyny ulanyň ýa-da profiliňizdäki paroly üýtgediň.
Noutbuk / kompýuter üçin Olymp Trade programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
Indi söwdany başlap bilersiňiz. Demo hasabyňyzda 10 000 dollar bar, goýumdan soň hakyky hasapda söwda edip bilersiňiz.
Olimp söwdasynda nädip goýum goýmaly
Noutbuk / kompýuter üçin Olymp Trade programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)


MacOS-da “Olimp söwda” programmasyny nädip göçürip almaly

MacOS üçin iş stoly programmasy hem web wersiýasy bilen deňdir. Netijede, söwda we serişdeleri geçirmekde hiç hili kynçylyk bolmaz.

Ulgam talaplary

 • Operasiýa ulgamy:
  • macOS - OS X 10.10 ososemit
 • RAM:
  • 2 GB
 • Wideo karta:
  • OpenGL 2.0 üçin amatly (macOS)
 • Gaty disk ýeri:
  • 130 Mb

Resmi Olimp Söwda programmasyny noutbuk / kompýuteriňize göçürip alyň .

MacOS üçin Olimpiýa söwda programmasyny alyň

“Olimp Söwda” gurnaýjyňyz birnäçe sekundyň içinde awtomatiki göçürip alyp başlar. Bu bolmasa, göçürip almagy täzeden başlaň

Üstünlikli göçürip alanyňyzdan soň, noutbuk / kompýuteriňize gurmak üçin penjirelerdäki ýaly ädimleri ýerine ýetiriň:

E-poçta bilen nädip hasaba alynmaly

Hasaba girmek üçin ähli zerur maglumatlary doldurmaly we " Hasaba al " düwmesine basmaly
 1. Dogry e-poçta salgysyny giriziň .
 2. Güýçli parol dörediň .
 3. Hasap walýutasyny saýlaň : (EUR ýa-da USD)
 4. Şeýle hem, hyzmat şertnamasyna razy bolup, kanuny ýaşyňyzdadygyňyzy tassyklamaly (18 ýaşdan uly).
Noutbuk / kompýuter üçin Olymp Trade programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
Gutlaýarys! Siz üstünlikli hasaba aldyňyz. Ilki bilen, onlaýn söwda platformamyzda ilkinji ädimleriňizi ätmäge kömek ederis, Olimp söwdasyna çalt göz aýlamak üçin "Okuw başla" düwmesine basyň, eger Olimp söwdasyny nähili ulanmalydygyny bilýän bolsaňyz, ýokarky sag burçdaky "X" düwmesine basyň.
Noutbuk / kompýuter üçin Olymp Trade programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
Indi söwdany başlap bilersiňiz, Demo hasabyňyzda 10 000 dollar bar. Demo hasaby, platforma bilen tanyşmak, dürli aktiwlerde söwda endikleriňizi amala aşyrmak we töwekgelçiliksiz real wagt diagrammasynda täze mehanikleri synap görmek üçin guraldyr.
Noutbuk / kompýuter üçin Olymp Trade programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
Şeýle hem, doldurmak isleýän göni hasabyňyza ("Hasaplar" menýusynda) basyp, hakyky hasapda söwda edip bilersiňiz,
Noutbuk / kompýuter üçin Olymp Trade programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
Noutbuk / kompýuter üçin Olymp Trade programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
"Goýum" opsiýasyny saýlaň we pul mukdaryny we usulyny saýlap bilersiňiz.
Noutbuk / kompýuter üçin Olymp Trade programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
Göni söwdany başlamak üçin hasabyňyza maýa goýmaly bolarsyňyz (Iň pes goýum mukdary 10 USD / EUR).
Olimp söwdasynda nädip goýum goýmaly
Noutbuk / kompýuter üçin Olymp Trade programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
Ahyrynda, e-poçtaňyza girýärsiňiz, Olimp söwdasy size tassyklama hatyny iberer. Hasabyňyzy işjeňleşdirmek üçin şol poçta "E-poçta tassyklamak" düwmesine basyň. Şeýlelik bilen, hasabyňyzy bellige almagy we işjeňleşdirmegi tamamlarsyňyz.
Noutbuk / kompýuter üçin Olymp Trade programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)


Facebook hasaby bilen nädip hasaba alynmaly

Şeýle hem, hasabyňyzy “Facebook” hasaby arkaly açmak mümkinçiligiňiz bar we muny birnäçe ýönekeý ädimde edip bilersiňiz:

1. “Facebook” düwmesine basyň
Noutbuk / kompýuter üçin Olymp Trade programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
. “Facebook” giriş penjiresi açylar, bu ýerde e-poçta salgyňyzy girizmeli bolarsyňyz. Facebook-da hasaba alynmak üçin ulanylýar

3. Facebook hasabyňyzdan paroly giriziň

4. "Giriş" -e basyň
Noutbuk / kompýuter üçin Olymp Trade programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
"Giriş" düwmesine basanyňyzdan soň, Olimp Söwda girmek isleýär: Adyňyz, profil suratyňyz we e-poçta salgyňyz . Dowam et düwmesine basyň ...
Noutbuk / kompýuter üçin Olymp Trade programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
Ondan soň awtomatiki usulda Olimp söwda platformasyna ugrukdyrylarsyňyz.

Google hasaby bilen nädip hasaba alynmaly

1. Google hasaby bilen ýazylmak üçin hasaba alyş görnüşindäki degişli düwmä basyň.
Noutbuk / kompýuter üçin Olymp Trade programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
2. Täze açylan penjirede telefon belgiňizi ýa-da e-poçtaňyzy giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
Noutbuk / kompýuter üçin Olymp Trade programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
3. Soňra Google hasabyňyzyň parolyny giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
Noutbuk / kompýuter üçin Olymp Trade programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
Ondan soň, hyzmatdan e-poçta salgyňyza iberilen görkezmelere eýeriň.


Apple ID bilen nädip hasaba alynmaly

1. Apple ID bilen ýazylmak üçin hasaba alyş görnüşindäki degişli düwmä basyň.
Noutbuk / kompýuter üçin Olymp Trade programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
2. Täze açylan penjirede Apple ID-i giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
Noutbuk / kompýuter üçin Olymp Trade programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
3. Soňra Apple ID-iň parolyny giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
Noutbuk / kompýuter üçin Olymp Trade programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Windows, macOS)
Ondan soň, hyzmatdan iberilen görkezmelere eýeriň we “Olimp Söwda” bilen söwda edip bilersiňiz
Thank you for rating.